Camelo A.

THEORETICAL STUDY OF THE BATCH CIRCULATING FLUIDIZATION

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5421
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 92-99

2016, Т. 59, № 11, Стр. 92-99