Butina Yu.V.

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF MACROHETEROCYCLIC COMPOUND OF ABBB-TYPE WITH FRAGMENT...

DOI: 
10.6060/tcct.20165910.5438

Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 10. P. 36-40

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF MACROHETEROCYCLIC COMPOUND OF ABBB-TYPE WITH FRAGMENT OF 5-AMINO-2-DODECYL-3-IMINO-1,2,4-THIADIAZOLINE

2016, Т. 59, № 10, Стр. 36-40

нет
RSS-материал