Khimiya I Khimicheskaya Tekhnologiya Vol. 54, no.7 (2011)