46-49

LiF – Li2SO4 – NaCl SYSTEM

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5424
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 46-49

2016, Т. 59, № 11, Стр. 46-49