Shamsutdinov A.Sh.

CATHODE HYDROGEN EVOLUTION ON COBALT MONOSILICIDE IN SULFURIC ACID SOLUTIONS

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5333
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 63-69

2016, Т. 59, № 11, Стр. 63-69
Syndicate content