77-83

REDUCTION OF SODIUM DICHROMATE IN PRESENCE OF VEGETABLE COMPONENTS

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5378
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 77-83

2016, Т. 59, № 11, Стр. 77-83