Efremova E.N.

ELECTROCHEMICAL PURIFICATION OF WASTEWATERS CONTAINING AZOBENZENE

DOI: 10.6060/tcct.20165912.5422
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 12. P. 118-126

2016, Т. 59, № 12, Стр. 118-126
Syndicate content