50-54

CALCULATION OF MELTING CURVES OF MULTI COMPONENT SILICATE SYSTEMS

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5377
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 50-54

2016, Т. 59, № 11, Стр. 50-54