112-116

MATHEMATICAL SIMULATION OF AMMONIA ABSORPTION FROM A GAS-VAPOR MIXTURE

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5355
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 112-116

2016, Т. 59, № 11, Стр. 112-116