Panova L.G.

INVESTIGATION OF INTERACTION OF COMPONENTS FIRE-RETARDANT SYSTEM WITH POLYACRYLNITRILE FIBRE

DOI: 
10.6060/tcct.20165910.5402

Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 10. P. 77-82

2016, Т. 59, № 10, Стр. 77-82
Syndicate content