Isaev A.Yu.

ON REDUCTION OF N (β CYANOETHYL)BENZOMORPHOLINE AND N (β CYANOETHYL)PHENOTHIAZINE

DOI: 10.6060/tcct.20165911.5274
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 2016. V. 59. N 11. P. 40-45

2016, Т. 59, № 11, Стр. 40-45
Syndicate content