(1)
Mukhtorov, L. G.; Ivanova, Y. V.; Blokhin, I. V.; Atroshchenko, Y. M.; Fedyanin, I. V.; Pestsov, G. V.; Kobrakov, K. I. СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 10-R-4-МЕТИЛ-1,8-ДИНИТРО-3-ОКСА-5,10-ДИАЗАТРИЦИКЛО[6.3.1.02.6]ДОДЕКА-2(6),4-ДИЕНА. ХИХТ 2019, 63, 4-10.